Prezydium Regionu postanawia zwołać Walne Zebranie regionu na dzień 31 stycznia 2019r. na godzinę 15.30. Zebranie członków regionu odbędzie się w budynku sztabu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w sali odpraw.

Program zebrania:
1. Rozpoczęcie obrad i stwierdzenie prawomocności zebrania, wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta, wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków;
2. Przedstawienie sprawozdań przez Przewodniczącego oraz Skarbnika Regionu;
3. Przedstawienie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną za 2018r. i podsumowanie działalności zarządu za miniony rok;
4. Głosowania nad przyjęciem złożonych sprawozdań;
5. Przedstawienie planu finansowego i preliminarza na rok 2019 oraz głosowanie nad ich przyjęciem;
6. Przedstawienie szczegółowych ustaleń, zadań i kierunków działalności regionu
na 2019r. oraz głosowanie nad przyjęciem ustaleń, zadań i kierunków działalności regionu na ten rok;
7. Uroczyste wręczenie legitymacji dla osób Zasłużonych dla Sekcji Polskiej IPA;
8. Wręczenie legitymacji na rok 2019r. członkom regionu, którzy mają uregulowane opłaty członkowskie do końca 2018r.;
9. Wolne wnioski;
10. Zakończenie zebrania.

Pobierz...