Wstąp do IPA Region Karpacki

Zasady nabycia członkostwa zwyczajnego

(wg statutu – „Rozdział 4 CZŁONKOSTWO” oraz regulaminu IPA SP – „Rozdział 2 NABYCIE CZŁONKOSTWA – Tryb oraz warunki nabycia członkostwa zwyczajnego”)

 • Członkami IPA – Sekcja Polska mogą być osoby pełniące służbę w Policji lub Straży Granicznej oraz emeryci i renciści tych służb.
 • Członkostwo zwyczajne nabywa się w Regionie IPA po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.
 • Przedkładając wypełnioną deklarację, osoba chcąca wstąpić do stowarzyszenia wpłaca równocześnie składkę członkowską i opłatę za legitymację, albo dołącza dokument potwierdzający wniesienie takowych opłat.
 • Przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia można odmówić bez podania przyczyny. W przypadku odmowy podpisania deklaracji przez osobę funkcyjną, prezydium regionu podejmuje uchwałę o odmowie bądź przyjęciu członka. W przypadku odmowy, odpis uchwały wraz z przedłożoną deklaracją przekazywane są kandydatowi w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 • Od decyzji odmownej można złożyć odwołanie do Zarządu Grupy Wojewódzkiej, przy czym jego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.
 • Deklaracje, po podpisaniu przez osobę funkcyjną prezydium regionu, przekazywane są do referatu legitymacji.
 • Po wytworzeniu żądanego dokumentu, asystent referatu legitymacji poprzez prezydium grupy wojewódzkiej odsyła go do właściwego regionu.
 • Dowodem członkostwa w stowarzyszeniu jest ważna legitymacja IPA.
 • Wzór legitymacji obowiązujący w Sekcji Polskiej IPA określa Krajowy Zarząd.
 • W przypadku wydania nowej legitymacji z powodu jej zagubienia lub zniszczenia, członek wnosi opłatę za legitymację jak w przypadku nowo przyjętych członków.
 • Wymiana legitymacji z powodu zmiany danych jest bezpłatna.
 • Członek, który utracił członkostwo w wyniku skreślenia może ponownie je uzyskać: 
  A. na ogólnych warunkach, jeśli podstawą skreślenia był § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a statutu;
  B. po opłaceniu składki rocznej, jeśli podstawą skreślenia był § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b statutu.
 • Członek, który utracił członkostwo w wyniku wykluczenia może ponownie je uzyskać na ogólnych warunkach po upływie 5 lat od daty prawomocnej uchwały o wykluczeniu. Ponowne uzyskanie członkostwa bez zachowania powyższego terminu jest z mocy statutu nieważne.

Dodatkowe informacje:

 • Wpisowe – 40 zł – jednorazowo.
 • Składka roczna – 60 zł.
 • Opłata za legitymację (rocznie) – 45 zł.