Statut międzynarodowy

A Podstawowe zasady

Art. 1 Definicja
Regulamin międzynarodowy stanowią wewnętrzne postanowienia IPA wiążące dla Sekcji Krajowych i różnych oficjalnych organów Stowarzyszenia, określone w celu zapewnienia trwałości IPA zgodnie z zasadami i wartościami wyrażonymi w Statucie Międzynarodowym..

Art 2. Podstawa
Podstawą Regulaminu międzynarodowego jest art. 29 Międzynarodowego Statutu.

B Sekcje Narodowe

Art. 3 Członkostwo
Członkowie służby policyjnej, niezależnie od tego, czy są członkami IPA, czy też nie, którzy przenoszą swoje miejsce zamieszkania do innej Sekcji IPA, mogą zostać członkami tej Sekcji, o ile spełniają warunki członkostwa. Jeśli są już członkami IPA, mogą zachować członkostwo w macierzystej Sekcji. Dotyczy to również członków służby policyjnej oddelegowanych na teren działania innej Sekcji.
Po utworzeniu Sekcji Narodowej w danym kraju, członkowie będący rezydentami automatycznie stają się członkami zwyczajnymi.

Art. 4 Statuty Krajowe
Statuty Sekcji Krajowych przekazuje się do IEB (Biura Zarządu Międzynarodowego) w jednym z 4 oficjalnych języków IPA, gdy tylko zostaną one przyjęte lub zmienione.
Wszelkie konflikty między Statutem Narodowym a Statutem Międzynarodowym wynikające z ustawodawstwa krajowego są badane przez IEB w pierwszej kolejności w celu znalezienia rozwiązania i w razie potrzeby podawane do wiadomości IEC (Międzynarodowej Rady Wykonawczej).

Art. 5 Administracja i struktura
Sekcje krajowe mogą być podzielone geograficznie na grupy regionalne.
Grupy regionalne nie są niezależne i mogą być reprezentowane wyłącznie przez Prezydium Krajowego Zarządu w odniesieniu do spraw IPA.

Art. 6 Przynależność
Każda Sekcja Krajowa winna być przyjęta do Stowarzyszenia przez IEC zgodnie z Procedurą Powoływania i Przyjmowania Sekcji Krajowych.

Art. 7 Zawieszenie
Zawieszenie Sekcji Krajowej jest decyzją podjętą w ogólnym interesie IPA. Jest to równoznaczne z ostrzeżeniem dla Sekcji, które w nadziei, że w pełni zreintegruje się ze Stowarzyszeniem, pozbawia Sekcję pewnych praw, bez wydalania zarówno Sekcji, jak i jej członków.

Warunki
Sekcja Krajowa może być zawieszona:
• w przypadku naruszenia Międzynarodowego Statutu, Regulaminu lub procedur,
• gdy okoliczności zewnętrzne uniemożliwiają Sekcji Narodowej wykonywanie ustawowej działalności w przewidywalnej przyszłości, w szczególności gdy ustawodawstwo krajowe stoi na przeszkodzie wdrażaniu podstawowych zasad określonych w Statucie Międzynarodowym,
• gdy Sekcja Narodowa nie zapłaciła swojej międzynarodowej składki członkowskiej przez okres 2 lat i nie wywiązała się z zobowiązań finansowych po formalnym wezwaniu do tego przez IEB,
• gdy Sekcja Krajowa nie dostarczy żadnych raportów postępu (sprawozdań
z działalności) lub innych informacji wymaganych przez IEB przez okres 2 lat,
• gdy liczba członków w Sekcji Krajowej spadnie poniżej minimum wymaganego
Procedurze Powoływania i Przyjmowania Sekcji Krajowych,
• gdy poprosi o to Sekcja Krajowa.

Uprawnienie
IEC ma prawo do zawieszenia Sekcji Krajowej na Światowym Kongresie IPA, po złożeniu wniosku przez IEB.
W wyjątkowych okolicznościach IEB może nałożyć tymczasowe zawieszenie, jeżeli uzna, że doszło do poważnego naruszenia dokumentów IPA. Tymczasowe zawieszenie zatwierdza lub uchyla IEC na następnym Kongresie Światowym IPA.

Skutki
Po zawieszeniu Sekcji Krajowej utracone zostaną prawa głosu; tylko obserwatorzy mogą uczestniczyć w Światowym Kongresie IPA, a wydatki nie będą zwracane.
Na wniosek IEB, IEC wyznacza inną Sekcję Narodową do reprezentowania interesów Sekcji Krajowej, która została zawieszona – ale bez prawa głosu w jej imieniu – i która będzie dążyła do zniesienia zawieszenia.
Członkowie zawieszonej Sekcji Krajowej nadal będą uznawani za członków IPA,
a stanowiska w IEB, komisjach międzynarodowych lub audytorach wewnętrznych pozostaną nienaruszone. Ich legitymacje członkowskie pozostają tymczasowo ważne, pod warunkiem, że Prezydium Krajowego Zarządu jest nadal aktywne i może dostarczyć je członkom.

Okres zawieszenia
Decyzja o zawieszeniu jest ważna do następnego Kongresu Światowego IPA, gdzie podlega ponownej ocenie.
Maksymalny czas trwania zawieszenia jest ograniczony do dwóch lat, w którym to czasie zawieszenie albo zostanie zniesione, albo Sekcja zostanie usunięta.
Sekcja Krajowa powołana w celu reprezentowania interesów zawieszonej Sekcji Krajowej przedstawia IEB raport w odpowiednim czasie tak, aby IEB mógł sporządzić wniosek przed Światowym Kongresem IPA.
Na podstawie ustaleń raportu, IEB składa wniosek do IEC, proponując:
• znieść zawieszenie,
• przedłużyć okres zawieszenia – maksymalnie o 1 rok,
• usunięcie Sekcji Krajowej.
Przed uchyleniem zawieszenia IEB powinien najpierw rozstrzygnąć kwestię zaległej członkowskiej opłaty międzynarodowej i sprawozdań zawieszonej Sekcji Krajowej.

Art. 8 Usunięcie (wydalenie)
Wydalenie Sekcji Krajowej jest decyzją podjętą w ogólnym interesie IPA. Dana Sekcja Krajowa traci prawo do członkostwa w IPA.

Warunki
Sekcja Krajowa może zostać wydalona:
• jeżeli jej zawieszenie nie zostało zniesione zgodnie z warunkami wymienionymi powyżej,
• na tych samych warunkach, które wymieniono powyżej, ale ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nastąpiło poważne naruszenie zasad określonych w IPA lub Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych,
• gdy zwróci się o to Sekcja Krajowa.

Upoważnienie
IEC jest upoważniona do wydalenia Sekcji Narodowej na Światowym Kongresie IPA, po złożeniu wniosku przez IEB.
W wyjątkowych okolicznościach IEB może zaproponować wydalenie, które zostanie przedstawione jako wniosek do IEC na następnym Kongresie Światowym IPA

Skutki
Indywidualni członkowie wydalonej Sekcji mogą być przyjęci jako zagraniczni członkowie stowarzyszeni w dowolnej innej Sekcji Krajowej, pod warunkiem, że spełniają warunki członkostwa i zostaną zaakceptowani.
Okres obowiązywania
Wydalenie jest ostateczne.
W celu ponownego powołania Sekcji Krajowej członkowie winni postępować zgodnie z Procedurą Powoływania i Przyjmowania Sekcji Krajowych.

Art. 9 Emblematy (godła) IPA
Modele dwóch chronionych form emblematów są przechowywane przez IEB, na odpowiedzialność Szefa Administracji.
Sekcje Krajowe i Grupy Regionalne są upoważnione do używania emblematów Stowarzyszenia, o ile nie zagraża to ochronie znaku firmowego.
Emblematy IPA nie mogą być wykorzystywane w niezatwierdzonych celach komercyjnych.
Sekcje mogą upoważnić swoje Grupy Regionalne i członków do używania emblematów tylko pod wyżej wymienionymi warunkami.

Każda zmiana w emblemacie zagraża ochronie znaku firmowego i dlatego jest niedozwolona.
Emblematy mogą być nakładane na inne grafiki, ale inne grafiki nie mogą być nakładane na emblematy. W razie wątpliwości projekty graficzne powinny zostać przesłane przez Sekcje Krajowe do Szefa Administracji w celu oceny i zatwierdzenia.

10 Legitymacja członkowska IPA
Sekcje Krajowe są odpowiedzialne za drukowanie i wydawanie legitymacji członkowskiej IPA wszystkim swoim członkom.
Legitymacja członkowska w stylu karty kredytowej jest ważna tylko przez rok.
IEB jest odpowiedzialne za dostarczenie szablonu legitymacji członkowskiej, gotowego do druku, w dwóch formatach, ze zdjęciem członka lub bez niego.
Legitymacja członkowska IPA powinna zawierać nazwisko, Sekcję, numer członkowski członka i rok przystąpienia do IPA, w jednym z 4 oficjalnych języków IPA. Odwrotna strona legitymacji może zawierać inne informacje wymagane przez Sekcję Krajową.

C Oficjalne organy

International Executive Council (IEC) – Międzynarodowa Rada Wykonawcza

Art. 11 Delegaci
Każda Sekcja Krajowa, pod warunkiem, że nie zostanie zawieszona, zostanie zaproszona przez IEB do wysłania delegata na doroczny Kongres IPA na koszt Stowarzyszenia.
Prezydent Krajowy jest delegatem IEC swojej Sekcji na Światowym Kongresie IPA, chyba że inny członek tej samej Sekcji został wyznaczony na oficjalnego delegata.
Delegaci IEC i obserwatorzy rejestrują się w Sekcji Krajowej organizującej Światowy Kongres IPA, w terminie ustalonym przez tę Sekcję.
Sekcja organizująca przesyła kopię formularza rejestracyjnego każdego delegata
i obserwatora pocztą elektroniczną do IAC (Międzynarodowego Centrum Administracyjnego), na co najmniej 90 dni przed rozpoczęciem Światowego Kongresu IPA.
Jeżeli nieprzewidziane okoliczności uniemożliwią zarejestrowanemu delegatowi udział, Sekcja Krajowa może wyznaczyć zastępcę z tej samej Sekcji. W takim przypadku wymagane jest przedstawienie listu podpisanego przez Prezydenta Krajowego, wyznaczającego zastępcę na oficjalnego Delegata do udziału w Światowym Kongresie IPA.

Art. 12 Pełnomocnictwo
Jeżeli Sekcja Krajowa chce być reprezentowana przez inną Sekcję na Światowym Kongresie IPA, pisemne powiadomienie w tej sprawie musi być dostarczone do IEB na co najmniej 90 dni przed rozpoczęciem Światowego Kongresu IPA.
Ewentualnie powiadomienie może być dostarczone w dowolnym momencie przed rozpoczęciem Światowego Kongresu IPA, pod warunkiem, że reprezentowana Sekcja Krajowa jest już zarejestrowana.
W obu przypadkach powiadomienie jest ważne tylko wtedy, gdy zostanie wypełnione
i podpisane przez Prezydenta i Sekretarza Generalnego Sekcji. Formularz musi również zawierać pisemną zgodę Prezydenta lub Delegata Sekcji powołanego do pełnienia funkcji pełnomocnika.

Art. 13 Obserwatorzy
Każda Sekcja Krajowa może wysłać na Kongres Światowy IPA, na swój koszt, nie więcej niż dwóch obserwatorów.
„Sekcje w trakcie tworzenia” mogą wysłać jednego obserwatora na Światowy Kongres IPA, na koszt Stowarzyszenia.

Art. 14 Prawo głosu
Delegaci niezarejestrowani zgodnie z artykułami 11 i 12 Regulaminu Międzynarodowego oraz Delegaci Sekcji Krajowych, którzy nie uiścili opłaty międzynarodowej, zgodnie z wymogami artykułu 22 Regulaminu Międzynarodowego, nie mają prawa głosu podczas trwania Światowego Kongresu IPA .
Ponadto koszty podróży i zakwaterowania w hotelu związane ze Światowym Kongresem IPA nie będą pokrywane.
Obserwatorzy z Sekcji w trakcie tworzenia nie mają prawa głosu.

Art. 15 Porządek obrad (program)
IEB jest odpowiedzialny za treść i terminowe dostarczenie dokumentów na Światowy Kongres IPA wszystkim uczestnikom.
Dokumenty mogą zawierać wyłącznie wnioski złożone przez Krajowe Sekcje lub IEB. Wnioski te należy przesłać do IAC na co najmniej 150 dni przed rozpoczęciem Światowego Kongresu IPA, w języku angielskim, na oficjalnym formularzu przedstawionym przez IAC, z uzasadnieniem i objaśnieniem punktów dyskusji. Należy również podać szczegółowe informacje dotyczące wszelkich konsekwencji finansowych lub administracyjnych.
Harmonogram jest następujący:
• 80 dni : wysłanie programu Światowego Kongresu IPA,
• 50 dni : Termin przesyłania poprawek wniosków do IEB,
• 20 dni : przesłanie poprawek do Sekcji Krajowych.

Dokumenty zawierają sprawozdania z:
• IEB,
• Audytorów (Rewidentów).

Ponadto dokumenty obejmują:
• projekt porządku obrad,
• wnioski,
• wykaz IEB, audytorów wewnętrznych, delegatów, obserwatorów i pełnomocników,
• listę kandydatów na wszystkie stanowiska, jeśli odbywa się kongres wyborczy.
IEB może zawrzeć w porządku obrad „wnioski pilne” w razie nagłej potrzeby lub, jeżeli pojawi się ważna kwestia, aż do rozpoczęcia Kongresu. Delegaci głosują najpierw nad przyjęciem „wniosku pilnego”, a następnie głosują nad treścią tego wniosku.
International Executive Board (IEB) – Zarząd Międzynarodowy
Art. 16 Metody pracy
IEB spotyka się przynajmniej raz w roku w celu dokonania oceny administracji (zarządzania) Stowarzyszeniem. Pomiędzy spotkaniami, bieżące sprawy prowadzą przez członkowie IEB zgodnie z opisami stanowisk i planem strategicznym określonym przez IEB.
Prezydent przewodniczy posiedzeniom IEB i ma głos rozstrzygający w przypadku równej ilości głosów.
Metody pracy członków IEB są określone w Procedurze IPA dla IEB i opisach zadań audytorów wewnętrznych.
Protokoły ze wszystkich posiedzeń IEB są przechowywane w IAC. Protokoły z posiedzeń IEB pomiędzy Kongresami Światowymi IPA zostaną udostępnione na Światowym Kongresie IPA, który odbędzie się po tych posiedzeniach, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących prywatności (ochrony dóbr osobistych).

Art. 17 Wybory

Kandydaci
Kandydatów na stanowiska w IEB i stanowiska audytorów wewnętrznych zgłasza się do IEB na co najmniej 90 dni przed planowym Światowym Kongresem IPA.
Po upłynięciu 90-dniowego terminu żadne zgłoszenia nie są dozwolone, chyba że nie ma kandydata na stanowisko w czasie wyborów, w którym to przypadku kandydatury do tego stanowiska mogą być zgłaszane przez delegatów do IEC.
Kandydaci nie mogą być nominowani ani wybierani bez ich zgody i poparcia swojej Sekcji Krajowej.

Przebieg wyborów
Głosowanie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Jeżeli nie jest to możliwe, przeprowadza się głosowanie tajne.
Proces wyborczy kierowany jest przez Delegata lub odchodzącego członka IEB, wybranego przez uczestników spośród ich grona i zatwierdzonego w głosowaniu jako Oficer Wyborczy. Odpowiednia liczba osób zliczających głosy (komisja skrutacyjna) może zostać wyznaczona przez Oficera Wyborczego do pomocy w procesie wyborczym.
Oficer Wyborczy i osoby zliczające głosy nie mogą być nominowani jako kandydaci i nie mogą pochodzić z tej samej Sekcji co jeden z nominowanych kandydatów.
Wybór IEB odbywa się w następującej kolejności:
• Prezydent,
• Sekretarz Generalny,
• Przewodniczący ERC (Komisji Relacji Zewnętrznych),
• Przewodniczący PC (Komisji Zawodowej/Profesjonalnej),
• Przewodniczący SCC (Komisji Społeczno-Kulturalnej),
• Szef Administracji,
• Skarbnik,
• Skarbnik ds. Socjalnych/Społecznych,
• Wiceprezydent (jeden z przewodniczących komisji).
Kandydat, który uzyskał więcej niż połowę głosów, uważany jest za wybranego.
W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie osiągnie wymaganej większości głosów, pomiędzy dwoma kandydatami o największej liczbie głosów zostanie zorganizowane ponowne głosowanie („dogrywka”).
Po wybraniu nowego Prezydenta, ustępujący Prezydent może zostać wyznaczony przez IEC do IEB na doradcę na okres maksymalnie jednego roku, bez prawa głosu. W takim przypadku wniosek musi zostać zgłoszony przez nowo wybranego Prezydenta lub delegata, który następnie zostanie oddelegowany. Należy przeprowadzić głosowanie.

Art. 18 Zastępstwa
Kwestia zastępców powinna zostać rozstrzygnięta w następujący sposób:
• Prezydenta zastępuje Wiceprezydent,
• Sekretarza Generalnego – Szef Administracji i na odwrót,
• Skarbnika – Skarbnik ds. Społecznych i na odwrót,
• Przewodniczącego komisji – inny członek IEB.
Jeżeli stanowisko zostanie zwolnione, zastępca będzie musiał pełnić obowiązki do następnego Kongresu Światowego IPA, na którym odbędą się wybory.

D International Administration Centre (IAC) Międzynarodowe Centrum Administracyjne

Art. 19 Definicja
Międzynarodowe Centrum Administracyjne jest oficjalnym biurem IPA, prowadzonym przez IEB, który zatrudnia profesjonalny personel.
IAC podlega Szefowi Administracji, który jest odpowiedzialny za aktualizację opisów stanowisk personelu. Ułatwia to pracę administracyjną IEB i Stowarzyszenia.
Na co dzień IAC podlega kierownikowi biura wyznaczonemu przez IEB.
Art. 20 Siedziba
IAC ma swoją siedzibę w Nottingham, w Domu Arthura Troopa.
IEB odpowiada za negocjowanie umów dzierżawy, czynszu i umów o pracę.
Art. 21 Zadania IAC
Główne zadania IAC są następujące:
• wspieranie IEB,
• wspieranie Sekcji Krajowych poprzez zajmowanie się wpływającymi zapytaniami i gośćmi odwiedzającymi,
• przygotowanie i dystrybucja dokumentacji na Światowe Kongresy IPA i zebrania IEB,
• opracowywanie i rozpowszechnianie biuletynu IPA,
• zestawianie informacji i zmian w przewodniku informacyjnym IPA,
• utrzymywanie aktualnego systemu archiwizacji wszystkich dokumentów IPA.

E Finanse

Art. 22 Składka członkowska międzynarodowa
Każda Sekcja musi zdeponować, nie później niż do rozpoczęcia Światowego Kongresu IPA, swoją międzynarodową opłatę członkowską ustaloną przez IEC.
F Pozostałe regulacje

Art. 23 Transakcje finansowe
W przypadku każdej transakcji finansowej powyżej 10 000 euro wymagany jest podpis Skarbnika i dodatkowego członka IEB.

Art. 24 Przedsięwzięcia biznesowe
IEB, Sekcje Krajowe i Regionalne Grupy mają prawo zawierać umowy i porozumienia z dowolną inną organizacją lub firmą, pod warunkiem, że takie organizacje lub firmy nie będą miały żadnej kontroli ani wpływu na jakąkolwiek strukturę IPA.

Art. 25 Kodeks postępowania
Wszystkie instytucje IPA postępują zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumentach IPA.
Naruszenie Międzynarodowego Statutu, Regulaminu lub Procedur będzie rozpatrywane przez Sekcję Krajową, do której należy członek. Jeśli Sekcja Krajowa nie podejmie działania, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie w postępowaniu zgodnym z artykułem 7 Regulaminu Międzynarodowego.

Art. 26 Publikacje
Oświadczenia dotyczące kwestii politycznych, religijnych lub rasowych nie mogą być sporządzane ani publikowane w imieniu Stowarzyszenia.
Surową politykę neutralności Stowarzyszenia należy przestrzegać we wszystkich publikacjach.
Sekcje są odpowiedzialne za zapewnienie, że wszelkie materiały rozpowszechniane lub wysyłane do IAC do publikacji są zgodne z prawem autorskim.

Art. 27 Sprawy wewnętrzne
Raporty i protokoły należy podpisać. Należy wskazać listę uprawnionych odbiorców.
Jeżeli są one uznane i oznaczone jako „poufne”, nie mogą być publikowane ani przekazywane osobom nieuprawnionym.
Status poufności sprawozdań i protokołów ustala IEB, z wyjątkiem sprawozdań przekazywanych do IEC, wtedy decyzja zostanie podjęta przez ten organ.
Status poufności dokumentów ustalonych przez Sekcje Krajowe lub ich Grupy Regionalne winien być respektowany przez wszystkich członków Stowarzyszenia.
Ograniczanie statusu dokumentów IPA przez nadanie im klauzuli „poufne” powinno być stosowane tylko w przypadkach, gdy publikacja mogłaby zaszkodzić Stowarzyszeniu.

Art. 28 Zmiany Międzynarodowego Statutu, Regulaminu i procedur
Dokumenty IPA zmienia się na Światowym Kongresie IPA na podstawie wniosków przedłożonych przez Sekcję Narodową, albo przez IEB.
Przed Światowym Kongresem Sekretarz Generalny zbada, czy jakakolwiek zmiana do dokumentów IPA powoduje sprzeczność z jakimkolwiek istniejącym artykułem. W takim przypadku wniosek może zostać zmodyfikowany i ponownie złożony w określonym terminie.
Każda poprawka wejdzie w życie po zakończeniu Światowego Kongresu IPA lub w późniejszym terminie określonym we wniosku.
Gdy wniosek o zmianę dokumentów IPA zostanie złożony przed Światowym Kongresem IPA, ta sama kwestia nie może być dyskutowana przez okres 3 lat, chyba że w celu zapobieżenia lub skorygowania sprzeczności z innym artykułem w Dokumentach IPA.
Jeśli zajdzie taka konieczność, a nie będzie to wymagało zmiany IS (Statutu Międzynarodowego) i IR (Regulaminu Międzynarodowego), Procedury, jako narzędzie robocze IEB, mogą zostać zmienione przez IEB między Światowymi Kongresami IPA z natychmiastowym wejściem w życie lub w późniejszym, określonym terminie. Zmienione wersje odpowiednich Procedur zostaną rozesłane do wszystkich Sekcji tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe i zostaną przedstawione ponownie na następnym Światowym Kongresie IPA do wiadomości.
Wszelkie kwestie interpretacyjne powstałe w związku z Dokumentami IPA będą tymczasowo rozstrzygane przez IEB w oczekiwaniu na decyzję IEC.

Niniejszy Międzynarodowy Regulamin został przyjęty przez IEC podczas Światowego Kongresu IPA na Cyprze w 2015 r. i wszedł w życie 16 października 2015 r. Zastępuje wszelkie poprzednie Międzynarodowe Regulaminy
Prezydent : Pierre-Martin Moulin
Sekretarz Generalny : Georgios Katsaropoulos

ZmianyArtykułyWejście w życie 
 IPA WC Auckland – 2016 4,10,15 07.10.2016 
 IPA WC Albena – 2017 11 22.10.2017 
 IPA WC Rotterdam – 2018 28 21.09.2018

[Tłumaczenie robocze z j. angielskiego Krzysztof Kapturski, Sekretarz Generalny SP IPA]